jaarBericht 2016

Certe biedt zekerheid voor de hele zorgketen

VOORWOORD bestuurder

Na jaren van grote veranderingen waarin we onze organisatie op de kaart hebben gezet, plukken we nu de eerste vruchten van ons harde werk. Certe is één organisatie geworden en biedt de Noord-Nederlandse zorgketen één loket voor medische diagnostiek en advies. Zoals we aan het eind van onze nieuwe bedrijfsfilm zeggen: als het om medische diagnostiek en advies gaat, is zekerheid van het allergrootste belang. Die zekerheid biedt Certe.

Tijdens het neerzetten van deze nieuwe, moderne organisatie, hebben we onze blik ook naar buiten gericht gehouden, geluisterd naar de eisen en wensen van klanten en de trends geanalyseerd. Dat hebben we gedaan met onze eigen medewerkers, maar ook extern met partijen met wie we dagelijks samenwerken. In een wereld die voor patiënten steeds complexer wordt, willen wij duidelijkheid bieden. Dat vraagt een continue blik naar buiten.

Aan de voorkant staan we dicht bij de patiënt. Dat doen we met onze spreekuurlocaties in de regio, op onze ziekenhuislocaties en met onze adviezen aan huisartsen, verloskundigen en specialisten. In onze laboratoria werken deskundige medewerkers met de meest toonaangevende apparatuur. Hoogwaardige diagnostiek is een verbindende schakel in een zorgketen die alsmaar complexer wordt. Daarom zijn we achter de schermen voortdurend bezig onze dienstverlening verder te verbeteren. Daarbij onderhouden we nauwe contacten met vertegenwoordigers vanuit de hele zorgketen.

Een terugkerend onderwerp van gesprek is privacy en gegevensuitwisseling. De privacy van patiënten is voor ons van groot belang. Zo hebben onze medewerkers allemaal geheimhoudingsplicht en gaan ze zorgvuldig om met materialen en gegevens. Tegelijkertijd is gegevensuitwisseling met zorgverleners noodzakelijk voor het stellen van de juiste diagnose en een doelmatige behandeling. In acute situaties kan gegevensuitwisseling zelfs van levensbelang zijn. De wijze waarop wij, in nauwe samenwerking met onze zorgpartners in de regio, gegevens van patiënten delen met de behandelend artsen zien wij als verantwoord en veilig. Het is onze maatschappelijke opdracht doelmatige zorg te bevorderen met respect voor de privacy van patiënten.

Het afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt. De inzet en betrokkenheid van eenieder waardeer ik zeer! In dit verkorte jaarbericht kijken we terug op wat we in 2016 hebben bereikt en waar we voor staan. Dat laten we ook zien in onze nieuwe bedrijfsfilm, waarin we 24 uur Certe in beeld brengen. Een film waaraan medewerkers, patiënten en zorgverleners vrijwillig hebben meegewerkt: een mooi voorbeeld van hoe hecht de samenwerking in de zorgketen is. Altijd en in heel Noord-Nederland!


Harjan van Dam
Voorzitter Raad van Bestuur

‘Hoogwaardige diagnostiek is een
verbindende schakel in een zorgketen die
alsmaar complexer wordt’

Het verhaal van Certe

Wie we zijn en willen worden

Wie we zijn

Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg en werkt nauw samen met het UMCG. Door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoeken, beeldvormende diagnostiek en adviezen leveren wij hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun patiënten in heel Noord-Nederland.

24/7 staan onze mensen paraat voor diagnostiek en advies, een essentieel onderdeel in de totale zorgketen. We bieden alle patiënten en zorgprofessionals één loket voor alle diagnostiek en beschikken over een uitstekend logistiek netwerk. Zo halen we dagelijks afgenomen patiëntmaterialen op. Onze patiënten kunnen in hun eigen buurt terecht bij een van onze 170 spreekuurlocaties in de regio en, als het moet, komen we op medische indicatie bij mensen thuis. Huisartsen, verloskundigen en specialisten krijgen zo snel mogelijk de uitslagen, zodat ze hun patiënten meteen kunnen inlichten en de eventuele behandeling kunnen starten. Binnen de totale zorgketen is diagnostiek een verbindende factor. Daarom werken we nauw samen met alle zorgpartijen waarmee die ene patiënt te maken heeft. Zo houden wij de complexe wereld van de zorg zo laagdrempelig mogelijk.

Kennis en ervaring delen

Certe is in staat hoogwaardige diensten te verlenen, omdat onze organisatie beschikt over goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers die ieder vanuit hun eigen vakdiscipline hun werk zo goed mogelijk doen. We vinden het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen en geregeld nascholingen volgen. Om een leven lang leren te stimuleren, bieden we sinds april vorig jaar digitale modules op ons leerplein. Deze inhoudelijke e-learning modules zijn samengesteld door onze inhoudsdeskundige medewerkers zelf en kunnen door collega’s worden gevolgd. Ook in de huisartsenpraktijken bieden we ondersteuning, bijvoorbeeld door het ondersteunen van laboratoriumdiagnostiek in de huisartsenpraktijk en het geven van trainingen of advies in de vorm van spiegelinformatie ten behoeve van het diagnostisch therapeutisch overleg. Zo delen we onze kennis en ervaring.

Live-traject gericht op een sterk Certe

In 2016 hebben alle medewerkers en leidinggevenden van Certe meegedaan aan het leiderschapstraject Live (leiderschap in verandering). Tijdens uiteenlopende, sprankelende bijeenkomsten zochten we actief naar antwoorden op alle veranderingen die binnen en buiten onze organisatie gaande zijn. Zo willen we ervoor zorgen dat Certe een flexibele organisatie wordt, die klaar is voor de toekomst. Alle medewerkers hebben gewerkt aan hun eigen leiderschap en competenties en hebben kennis en ervaringen uitgewisseld. Bovendien leerden ze elkaar, over de grenzen van locaties, vakgebieden en teams heen, persoonlijk kennen. Dankzij Live is de onderlinge samenwerking verbeterd en staat Certe er nu sterker voor dan ooit.

De uitdagingen van 2025

Hoe ziet de wereld eruit in het jaar 2025? In wat voor wereld functioneert Certe dan? Parallel aan de uitvoering van onze huidige strategie denken we continu na over hoe we kunnen anticiperen op de toekomst. Wij hebben onderzocht wat trends als exponentieel ontwikkelende technologie, zelfmanagement en big data betekenen voor Certe. Ook hebben we bekeken hoe we een spilfunctie kunnen vervullen om samen met regionale zorgpartners de patiënt beter te informeren en meer regie te geven over zijn eigen gezondheid. Zo geven we richting aan onze innovatieportefeuille op korte en langere termijn.

De uitkomsten van het onderzoek zijn afgelopen jaar gedeeld tijdens bijeenkomsten met in- en externe stakeholders. Onze Raad van Bestuur scherpt de strategie voor de komende jaren verder aan. Het ontwikkelen van een digitaal patiëntenplatform is daarbij een belangrijk speerpunt.

Wat we hebben bereikt in 2016

Samen sterk voor dezelfde patiënt

Samenwerken binnen de zorg is belangrijker dan ooit. Doordat mensen steeds ouder worden, verandert de aard en de duur van aandoeningen. Ook is er vaker sprake van meerdere (chronische) aandoeningen tegelijk bij dezelfde patiënt.

Steeds vaker beweegt een patiënt zich op verschillende momenten met verschillende klachten of aandoeningen tussen diverse zorgaanbieders. Deze patiënt moet overal en altijd goede zorg en kwaliteit kunnen verwachten. Om deze kwaliteit te bieden, hebben we in samenwerking met onze partners in de zorgketen een aantal stappen gezet.

Optimaliseren processen en vergroten innovatieve slagkracht

Het afgelopen jaar hebben we grote slagen gemaakt met onze procesoptimalisatie. Ook hebben we alle laboratoriumapparatuur van de klinische chemie vervangen. Zowel klinisch chemische als een deel van de medische microbiologische bepalingen worden nu op identieke apparatuur gedaan. Dat is wel zo efficiënt. Daarnaast is de ICT-infrastructuur verder geoptimaliseerd voor informatie-uitwisseling tussen locaties binnen de regio.

Voor patiënten is dit een positieve ontwikkeling: in de ziekenhuizen waar we werkzaam zijn, gebruiken we dezelfde protocollen, werkwijze en referentiewaarden. Het grote voordeel hiervan is dat de afstemming tussen de locaties veilig en gemakkelijker verloopt en dat de uitslagen eensluidend zijn. De nieuwe apparatuur staat in ons eigen laboratorium aan de Van Swietenlaan in Groningen, maar ook in de acht ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Ook in het UMCG wordt er gewerkt met deze apparatuur. Het huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep is tijdens deze transitie verhuisd naar de Van Swietenlaan. Het gebouw aan het Damsterdiep huisvest nu het eerstelijnscentrum voor bloedafname, functiediagnostiek en de ondersteunende diensten.

In november tekenden Certe en het internationale Roche Diagnostics een meerjarenovereenkomst om de samenwerking verder te verdiepen. We hebben vastgelegd dat we niet alleen nieuwe laboratoriumapparatuur afnemen, maar ook op strategisch gebied gaan samenwerken. Allebei willen we de diagnostiek nu en in de toekomst op een doelmatige en betaalbare manier uitvoeren en verbeteren.

Internationale kwaliteitsnorm ISO behaald

Er is een nieuwe internationale kwaliteitsnorm voor laboratoria van kracht geworden: de ISO 15189-norm. Deze norm is in de plaats gekomen van de Nederlandse CCKL-praktijkrichtlijn. Voor Certe is het van groot belang dat ons kwaliteitsniveau voldoet aan de hoogste eisen. Uit de periodieke toetsen door een onafhankelijke auditcommissie blijkt dat dit het geval is: onze processen voldoen aan de nieuwe richtlijn en we beschikken over een adequaat kwaliteitssysteem. Certe heeft de accreditatie gekregen voor de ISO-norm 15189 voor de divisies Klinische Chemie, Trombosedienst en Huisartsenlaboratorium. De accreditatie audit voor de divisie Medische Microbiologie stond gepland voor februari 2017 en was ook succesvol.

Samenwerken voor goede en veilige (keten)zorg

Om ervoor te zorgen dat de patiënt nu en in de toekomst de beste zorg krijgt, is goede samenwerking essentieel. Neem bijvoorbeeld een patiënt die behandeld wordt met bloedverdunners. Wanneer door gebrek aan samenwerking niet bekend is dat een patiënt deze middelen gebruikt, kan dat fatale gevolgen hebben.

In 2016 heeft Trombosedienst Tjongerschans in Heerenveen zich aangesloten bij Certe Trombosedienst en zijn eerste oriënterende gesprekken gestart met de Trombosedienst Friesland Noord. Daarnaast is in oktober van dat jaar het eerste regionale expertisecentrum in Nederland op het gebied van antistolling en trombosebehandeling opgericht: het Transmurale Trombose Expertise Centrum door Certe Trombosedienst en de afdeling Hematologie van het UMCG. Doel van dit expertisecentrum is om in en voor het hele noorden gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose te ontwikkelen. Het centrum is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medische specialisten. Ook patiënten kunnen hier terecht als ze vragen hebben over hun behandeling. De samenwerking is erop gericht het aantal complicaties te verminderen en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.

Ook hebben we de intentie uitgesproken om bestuurlijk te fuseren met Izore, Centrum Infectieziekten Friesland. Regionaal investeren in innovatie en verbetering en handhaving van de kwaliteit in de regio staan daarbij centraal. Tot slot zijn we in 2016 de medische diagnostiek voor Sionsberg in Dokkum en Lentis gaan verzorgen.

Deze stappen, gericht op meer samenwerking, komen vooral de gezondheid van mensen ten goede. We kunnen hierdoor een breder dienstenpakket aanbieden aan de hele zorgketen en hoogwaardige diagnostiek blijven leveren tegen een eerlijke prijs.

‘Certe heeft uitgebreide
kwaliteitsafspraken met ons ziekenhuis.
De contacten zijn laagdrempelig en
plezierig. Zo houden we de lijnen kort
en dat komt de patiënt ten goede’

Certe in cijfers

‘Als het om medische diagnostiek en advies gaat is zekerheid van het
allergrootste belang. Voor die zekerheid staat Certe garant.
Dag en nacht. In heel Noord-Nederland’