jaarBericht 2018

2018: een jaar van bewustwording en hernieuwde focus

‘We bewegen ons van volume naar waarde, van hoofd naar hart en van individueel naar samenwerken in de zorg, allemaal in het belang van de patiënt.’

We zijn ons bij Certe nog meer bewust geworden van ons potentieel. Dat is in één zin waar ik aan denk wanneer ik het jaar 2018 de revue laat passeren. In de voorafgaande jaren lag de focus van Certe op groeien naar een duurzame omvang. Die hebben we gerealiseerd, onder andere door enkele fusies.

Die bedrijfsgrootte was belangrijk om als organisatie te kunnen overleven in de zorgmarkt, waar schaalvergroting op diverse terreinen plaatsvond. Bovendien geeft onze huidige omvang ons een stevige positie in het zorglandschap. Hierdoor kunnen we onze belangrijke rol in de Noord-Nederlandse zorgketen ook echt inhoud geven. Voor de komende jaren wordt het zaak om ons potentieel en onze visie op zorg – en de rol van regionale diagnostiek daarin – verder vorm te geven. Zorg in de buurt, op het juiste moment, op de gewenste plek en met diagnostiek als unieke, verbindende factor.

Het was ook het jaar waarin we samen met Izore hebben gewerkt aan een hernieuwde focus. Vanaf nu richten we ons nog meer op de betekenis van ons werk: de zorg voor de(zelfde) patiënt. Zodat zorgverleners, van specialist ouderengeneeskunde tot huisarts of medisch specialist, snel beschikken over dezelfde, juiste informatie als basis voor zijn of haar beslissing. We bewegen ons van volume naar waarde, van hoofd naar hart en van individueel naar samenwerken in de zorg, allemaal in het belang van de patiënt.

Aan de voorkant hebben we de basis op orde: de relaties met onze partners zijn goed en onze positie in de regionale zorgmarkt is solide. De komende jaren zal extra aandacht worden gegeven aan de achterkant van Certe: doorgaan met het optimaliseren van onze eigen organisatie. Daarin staat ons meerjarenplan centraal, met vier programma’s:

Certe van Waarde waarin we continu werken aan onze toegevoegde waarde in de zorgketen en voor patiënten, met diagnostiek en advies in de hoofdrol.
Eén Certe waarin we onze aanpak, systemen en processen willen stroomlijnen om voortdurend dezelfde betrouwbaarheid en kwaliteit van dienstverlening in de regio waar te maken.
Certe Digitaal waarin we onze digitalisering blijven optimaliseren, ook in aansluiting op die van onze zorgpartners.
Certe Vitaal waarin we ons inzetten om een inspirerende en betekenisvolle organisatie te zijn waar onze medewerkers met plezier werken en zich maximaal kunnen ontplooien.

In 2019 gaan we daar weer volop mee aan de slag. Met elkaar, want samen bieden we zekerheid dichtbij.

Harjan van Dam
Voorzitter Raad van Bestuur

Certe in cijfers

Top 3 aangevraagde bepalingen

‘Wij zijn actief binnen een groot deel van het spectrum van medische diagnostiek en daarbij past een kritische houding naar onszelf en naar onze partners.’

‘Bij Certe hebben we kwaliteit en efficiency hoog in het vaandel staan. Dat begint met de juiste vraagstelling en wordt gevolgd door betrouwbare en snelle diagnostiek.’

Onze visie op zorg

Pluis of niet pluis, dat is het eerste wat je wilt weten als zorgverlener, maar ook als individu. Zorg in de buurt en snel zekerheid krijgen is dan erg belangrijk. Certe ondersteunt dat proces met medische diagnostiek en advies. Ongeveer 70% van de klinische beslissingen in de zorg is gebaseerd op diagnostiek. Bij Certe kun je terecht voor medische diagnostiek en advies op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie, functieonderzoeken en antistollingszorg. En Certe is altijd in de buurt.

Onze specialisten en laboratoria zijn aanwezig in ziekenhuizen in Noord-Nederland. Daarnaast hebben we meer dan 170 spreekuurlocaties en circa 1.200 deskundige medewerkers. Bij Certe hebben we kwaliteit en efficiency hoog in het vaandel staan. Dat begint met de juiste vraagstelling en wordt gevolgd door betrouwbare en snelle diagnostiek. Samen met adviezen op maat, bieden we zo zekerheid voor onze doelgroepen. Zorgprofessionals kunnen hierdoor optimale zorg verlenen aan hun patiënten.

Visie versus praktijk
Onze visie is terug te zien in onze dagelijkse praktijk. Daarbij hebben we vier aandachtspunten gedefinieerd. Ten eerste steken we meer in op preventie: van ziek naar gezond; voorspellen, vooruitkijken en vroegtijdig signaleren van bijvoorbeeld ziekteverwekkers in de regio. Ten tweede willen we samen met onze zorgpartners werken aan zorg op de juiste plek; wie doet wat en waar in de zorgketen? Bloedprikken in het ziekenhuis, bij Certe of bij de mensen thuis? Ten derde bundelen we onze digitale data. Zo kunnen we niet alleen sneller informeren, maar ook verbinden. Naast individuele uitslagen kunnen we namelijk ook betekenis geven aan diagnostische data van de regio als geheel. Tot slot bewegen we van volume naar waarde: meer leveren dan een uitslag en kwaliteit boven kwantiteit. Bijvoorbeeld door te helpen met gerichte aanvragen, die daadwerkelijk antwoord geven op de vraag.

Unieke positie
Certe werkt onder meer voor huisartsen, verloskundigen, zorgprofessionals in zorginstellingen, specialisten in ziekenhuizen en werkt intensief samen met het UMCG. Dat geeft ons een unieke positie in de Noord-Nederlandse zorgketen. Patiënten bezoeken op verschillende momenten met verschillende vraagstukken verschillende zorgprofessionals. Door onze positie in de noordelijke zorgketen kan Certe de behandelend arts van dienst zijn door op het juiste moment relevante gegevens aan te bieden. Objectieve gegevens die de zorgprofessional helpen om de juiste beslissing te nemen. Bovendien voorkomen we zo dubbeldiagnostiek, versnellen we het zorgproces en voorkomen we onnodige belasting van de patiënt of onnodige zorgbehandelingen. Op deze manier kunnen we samen de efficiëntie van de zorg en uiteindelijk de gezondheid in de regio bevorderen.

Generalist en specialist
Het is onze multidisciplinaire aanpak en onderlinge verbondenheid die ons sterk maakt. We zijn generalist en specialist tegelijk. Van hoogwaardige medische microbiologie en toonaangevende klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek tot patiëntvriendelijke bloedafname. En van regionale, eenduidige innovatieve antistollingszorg tot efficiënte functieonderzoeken. Wij zijn actief binnen een groot deel van het spectrum van medische diagnostiek en daarbij past een kritische houding naar onszelf en naar onze partners. Betrokken en soms een tikkeltje eigenzinnig. Samen met die partners hebben we namelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen moeten we streven naar de beste zorg. Zonder winstoogmerk, maar met gezondheidswinst.

‘Certe is altijd in beweging. Voortdurend met de blik op de toekomst en met het hart bij de zorg.’

Het jaar 2018 in vogelvlucht

Certe is altijd in beweging. Voortdurend met de blik op de toekomst en met het hart bij de zorg. Ook in 2018. Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van dit enerverende jaar.

 • De Trombosedienst Friesland Noord sloot zich aan bij de trombosedienst van Certe voor eenzelfde kwaliteit van de antistollingszorg in de noordelijke regio.
 • Het UMCG, Lifelines, WijDus en Certe onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een digitale Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), waarin mensen zelf zicht hebben op hun gezondheidsgegevens en zelf bepalen met wie ze die gegevens willen delen.
 • Het UMCG en Certe verstevigen de samenwerking op het gebied van klinische chemie door gezamenlijk voor het Noorden de massaspectrometrie te gaan uitvoeren. Ook wordt onderzocht of patiënten van het UMCG in de toekomst dichter bij huis geprikt kunnen worden, zodat de juiste laboratoriumuitslagen bij specialisten in het UMCG bekend zijn als de patiënt het ziekenhuis bezoekt.
 • Zorg en efficiënte bedrijfsvoering gaan hand in hand. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke vernieuwing, waarin de zorg weer meer centraal is komen te staan. Een eenvoudige manier van aansturen waarbij de lijnen korter zijn, en de medische professional meer slagkracht heeft om onze visie, en de rol van diagnostiek daarin, verder vorm te geven.
 • Certe, Izore, HAL Friesland en stichting GERRIT starten de ontwikkeling van één digitaal aanvraagsysteem.
 • In de zomer zijn de laboratoria en de bloedafnamelocaties van Certe in de ziekenhuizen Delfzijl en Winschoten meeverhuisd naar de nieuwe locatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.
 • Het Martini Ziekenhuis en Certe hebben de samenwerking in dienstverlening voor de komende jaren verlengd.
 • Er zijn Total Lab Automation-systemen (TLA) aangekocht voor de medische microbiologie van Izore en Certe. De TLA is inmiddels operationeel bij Izore. De implementatie bij Certe volgt in 2019/2020.
 • Certe vindt de vitaliteit en gezondheid van haar medewerkers belangrijk. In dat kader zijn meerdere activiteiten ontplooid. Workshops ter bevordering van de mobiliteit, een intern platform voor talentontwikkeling en een persoonlijk vitaliteitsbudget zijn daar voorbeelden van.
 • Het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Certe hebben de samenwerking met vijf jaar verlengd.
 • Het Huisartsenlaboratorium Friesland en Izore Friesland/Certe, zijn met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk gefuseerd. Door het samengaan ontstaat er ook in Friesland één loket voor dienstverlening voor medische diagnostiek.
 • De stichtingen Certe Huisartsenlaboratorium Noord en Certe Trombosedienst Groningen integreerden per 1 januari 2019 in de Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en wordt de interne beheersbaarheid verbeterd. In 2018 zijn daartoe de voorbereidingen getroffen.
 • Mediaproducts BV, waarvan Certe 100% eigenaar was, is per 1 januari 2019 in andere handen overgegaan.

Certe vindt de vitaliteit en gezondheid van haar medewerkers erg belangrijk.